Hello, welcome to visit English international!

中文 / SetHomepage / Join the Collection
Location: Home -> About -> Department -> Content

Academic Committee

Date:2020-11-09  Source:   ClickTimes:

● CIE Joint-committee of Degree Evaluation

Director :WU Bin

Deputy director :ZHANG Zhongzhan, LIU Zenghua

Members :LI Xiaoli, LIU Zhifeng, LI Shuangjie,TANG Jun, WU Shuicai,WU Wenying, CHEN Yanyan, SUN Zhirong, DAI Jian, FAN Lifeng

Secretary :SHAO Hui

Copyright © 2015-2016 www.bjut.edu.cn lnc.ALL Rights Reserved

北京工业大学 版权所有